PARAMETRI FORENSI

GIUDICE DI PACE
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
studio della controversia
65,00
dim.
-50%
aum.
+80%
32,50
117,00
225,00
dim.
-50%
aum.
+80%
112,50
405,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
fase introduttiva del giudizio
65,00
dim.
-50%
aum.
+80%
32,50
117,00
240,00
dim.
-50%
aum.
+80%
120,00
432,00
335,00
dim.
-50%
aum.
+80%
167,50
603,00
fase istruttoria e/o trattazione
65,00
dim.
-70%
aum.
+100%
19,50
130,00
335,00
dim.
-70%
aum.
+100%
100,50
670,00
540,00
dim.
-70%
aum.
+100%
162,00
1.080,00
fase decisionale
135,00
dim.
-50%
aum.
+80%
67,50
243,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
710,00
dim.
-50%
aum.
+80%
355,00
1.278,00
Totale Media
Procedura
330,00
1.205,00
1.990,00
Max Diminuzione
152,00
535,50
887,00
Max Aumento
607,00
2.236,00
3.690,00
 
Giudizi Ordinari e Sommari di Cognizione avanti al Tribunale
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
125,00
dim.
-50%
aum.
+80%
62,50
225,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
875,00
dim.
-50%
aum.
+80%
437,50
1.575,00
1.620,00
dim.
-50%
aum.
+80%
810,00
2.916,00
2.430,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.215,00
4.374,00
3.375,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.687,50
6.075,00
fase introduttiva del giudizio
125,00
dim.
-50%
aum.
+80%
62,50
225,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
740,00
dim.
-50%
aum.
+80%
370,00
1.332,00
1.147,00
dim.
-50%
aum.
+80%
573,50
2.064,60
1.550,00
dim.
-50%
aum.
+80%
775,00
2.790,00
2.227,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.113,50
4.008,60
fase istruttoria e/o trattazione
190,00
dim.
-70%
aum.
+100%
57,00
380,00
810,00
dim.
-70%
aum.
+100%
243,00
1.620,00
1.600,00
dim.
-70%
aum.
+100%
480,00
3.200,00
1.720,00
dim.
-70%
aum.
+100%
516,00
3.440,00
5.400,00
dim.
-70%
aum.
+100%
1.620,00
10.800,00
9.915,00
dim.
-70%
aum.
+100%
2.974,50
19.830,00
fase decisionale
190,00
dim.
-50%
aum.
+80%
95,00
342,00
810,00
dim.
-50%
aum.
+80%
405,00
1.458,00
1.620,00
dim.
-50%
aum.
+80%
810,00
2.916,00
2.767,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.383,50
4.980,60
4.050,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.025,00
7.290,00
5.870,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.935,00
10.566,00
Totale Media
Procedura
630,00
2.430,00
4.835,00
7.254,00
13.430,00
21.387,00
Max Diminuzione
277,00
1.053,00
2.097,50
3.283,00
5.635,00
8.710,50
Max Aumento
1.172,00
4.536,00
9.023,00
13.401,20
25.254,00
40.479,60
 
Cause di Lavoro
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
200,00
dim.
-50%
aum.
+80%
100,00
360,00
846,00
dim.
-50%
aum.
+80%
423,00
1.522,80
1.735,00
dim.
-50%
aum.
+80%
867,50
3.123,00
3.090,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.545,00
5.562,00
4.536,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.268,00
8.164,80
6.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
3.175,00
11.430,00
fase introduttiva del giudizio
120,00
dim.
-50%
aum.
+80%
60,00
216,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
740,00
dim.
-50%
aum.
+80%
370,00
1.332,00
1.145,00
dim.
-50%
aum.
+80%
572,50
2.061,00
1.620,00
dim.
-50%
aum.
+80%
810,00
2.916,00
2.225,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.112,50
4.005,00
fase istruttoria e/o trattazione
120,00
dim.
-70%
aum.
+100%
36,00
240,00
540,00
dim.
-70%
aum.
+100%
162,00
1.080,00
1.116,00
dim.
-70%
aum.
+100%
334,80
2.232,00
1.790,00
dim.
-70%
aum.
+100%
537,00
3.580,00
2.550,00
dim.
-70%
aum.
+100%
765,00
5.100,00
3.450,00
dim.
-70%
aum.
+100%
1.035,00
6.900,00
fase decisionale
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
710,00
dim.
-50%
aum.
+80%
355,00
1.278,00
1.540,00
dim.
-50%
aum.
+80%
770,00
2.772,00
2.790,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.395,00
5.022,00
4.050,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.025,00
7.290,00
5.990,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.995,00
10.782,00
Totale Media
Procedura
610,00
2.501,00
5.131,00
8.815,00
12.756,00
18.015,00
Max Diminuzione
281,00
1.142,50
2.342,30
4.049,50
5.868,00
8.317,50
Max Aumento
1.122,00
4.609,80
9.459,00
16.225,00
23.470,80
33.117,00
 
Cause di Previdenza
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
125,00
dim.
-50%
aum.
+80%
62,50
225,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
885,00
dim.
-50%
aum.
+80%
442,50
1.593,00
1.620,00
dim.
-50%
aum.
+80%
810,00
2.916,00
2.430,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.215,00
4.374,00
3.375,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.687,50
6.075,00
fase introduttiva del giudizio
115,00
dim.
-50%
aum.
+80%
57,50
207,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
740,00
dim.
-50%
aum.
+80%
370,00
1.332,00
1.147,00
dim.
-50%
aum.
+80%
573,50
2.064,60
1.620,00
dim.
-50%
aum.
+80%
810,00
2.916,00
2.225,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.112,50
4.005,00
fase istruttoria e/o trattazione
170,00
dim.
-70%
aum.
+100%
51,00
340,00
810,00
dim.
-70%
aum.
+100%
243,00
1.620,00
1.585,00
dim.
-70%
aum.
+100%
475,50
3.170,00
2.565,00
dim.
-70%
aum.
+100%
769,50
5.130,00
3.645,00
dim.
-70%
aum.
+100%
1.093,50
7.290,00
4.925,00
dim.
-70%
aum.
+100%
1.477,50
9.850,00
fase decisionale
235,00
dim.
-50%
aum.
+80%
117,50
423,00
875,00
dim.
-50%
aum.
+80%
437,50
1.575,00
1.925,00
dim.
-50%
aum.
+80%
962,50
3.465,00
3.500,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.750,00
6.300,00
3.950,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.975,00
7.110,00
7.490,00
dim.
-50%
aum.
+80%
3.745,00
13.482,00
Totale Media
Procedura
645,00
2.495,00
5.135,00
8.832,00
11.645,00
18.015,00
Max Diminuzione
288,50
1.085,50
2.250,50
3.903,00
5.093,50
8.022,50
Max Aumento
1.195,00
4.653,00
9.560,00
16.410,60
21.690,00
33.412,00
 
Procedimenti Convalida Locatizia
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
505,00
dim.
-50%
aum.
+80%
252,50
909,00
875,00
dim.
-50%
aum.
+80%
437,50
1.575,00
1.620,00
dim.
-50%
aum.
+80%
810,00
2.916,00
2.360,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.180,00
4.248,00
3.375,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.687,50
6.075,00
fase introduttiva del giudizio
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
470,00
dim.
-50%
aum.
+80%
235,00
846,00
675,00
dim.
-50%
aum.
+80%
337,50
1.215,00
1.010,00
dim.
-50%
aum.
+80%
505,00
1.818,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
1.485,00
dim.
-50%
aum.
+80%
742,50
2.673,00
fase istruttoria e/o trattazione
40,00
dim.
-70%
aum.
+100%
12,00
80,00
135,00
dim.
-70%
aum.
+100%
40,50
270,00
200,00
dim.
-70%
aum.
+100%
60,00
400,00
335,00
dim.
-70%
aum.
+100%
100,50
670,00
470,00
dim.
-70%
aum.
+100%
141,00
940,00
675,00
dim.
-70%
aum.
+100%
202,50
1.350,00
fase decisionale
135,00
dim.
-50%
aum.
+80%
67,50
243,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
710,00
dim.
-50%
aum.
+80%
355,00
1.278,00
1.280,00
dim.
-50%
aum.
+80%
640,00
2.304,00
1.820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
910,00
3.276,00
2.700,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.350,00
4.860,00
Totale Media
Procedura
515,00
1.515,00
2.460,00
4.245,00
6.000,00
8.235,00
Max Diminuzione
249,50
730,50
1.190,00
2.055,50
2.906,00
3.982,50
Max Aumento
935,00
2.754,00
4.468,00
7.708,00
10.894,00
14.958,00
 
Atto di Precetto
da 0,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
compenso
135,00
dim.
-50%
aum.
+80%
67,50
243,00
225,00
dim.
-50%
aum.
+80%
112,50
405,00
315,00
dim.
-50%
aum.
+80%
157,50
567,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
540,00
dim.
-50%
aum.
+80%
270,00
972,00
Totale Media
Procedura
135,00
225,00
315,00
405,00
540,00
Max Diminuzione
67,50
112,50
157,50
202,50
270,00
Max Aumento
243,00
405,00
567,00
729,00
972,00
 
Procedimenti di volontaria giurisdizione
da 0,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
compenso
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
2.225,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.112,50
4.005,00
3.170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.585,00
5.706,00
4.320,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.160,00
7.776,00
Totale Media
Procedura
405,00
1.350,00
2.225,00
3.170,00
4.320,00
Max Diminuzione
202,50
675,00
1.112,50
1.585,00
2.160,00
Max Aumento
729,00
2.430,00
4.005,00
5.706,00
7.776,00
 
Procedimenti monitori
da 0,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
fase di studio, istruttoria conclusiva
450,00
dim.
-70%
aum.
+100%
135,00
900,00
540,00
dim.
-70%
aum.
+100%
162,00
1.080,00
1.305,00
dim.
-70%
aum.
+100%
391,50
2.610,00
2.135,00
dim.
-70%
aum.
+100%
640,50
4.270,00
4.185,00
dim.
-70%
aum.
+100%
1.255,50
8.370,00
Totale Media
Procedura
450,00
540,00
1.305,00
2.135,00
4.185,00
Max Diminuzione
135,00
162,00
391,50
640,50
1.255,50
Max Aumento
900,00
1.080,00
2.610,00
4.270,00
8.370,00
 
Procedimenti di istruzione preventiva
da 0,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
200,00
dim.
-50%
aum.
+80%
100,00
360,00
540,00
dim.
-50%
aum.
+80%
270,00
972,00
945,00
dim.
-50%
aum.
+80%
472,50
1.701,00
1.080,00
dim.
-50%
aum.
+80%
540,00
1.944,00
2.025,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.012,50
3.645,00
fase introduttiva del giudizio
270,00
dim.
-50%
aum.
+80%
135,00
486,00
675,00
dim.
-50%
aum.
+80%
337,50
1.215,00
750,00
dim.
-50%
aum.
+80%
375,00
1.350,00
945,00
dim.
-50%
aum.
+80%
472,50
1.701,00
1.385,00
dim.
-50%
aum.
+80%
692,50
2.493,00
fase istruttoria e/o trattazione
335,00
dim.
-70%
aum.
+100%
100,50
670,00
1.010,00
dim.
-70%
aum.
+100%
303,00
2.020,00
1.215,00
dim.
-70%
aum.
+100%
364,50
2.430,00
1.620,00
dim.
-70%
aum.
+100%
486,00
3.240,00
2.225,00
dim.
-70%
aum.
+100%
667,50
4.450,00
Totale Media
Procedura
805,00
2.225,00
2.910,00
3.645,00
5.635,00
Max Diminuzione
335,50
910,50
1.212,00
1.498,50
2.372,50
Max Aumento
1.516,00
4.207,00
5.481,00
6.885,00
10.588,00
 
Procedimenti cautelari
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
200,00
dim.
-50%
aum.
+80%
100,00
360,00
540,00
dim.
-50%
aum.
+80%
270,00
972,00
945,00
dim.
-50%
aum.
+80%
472,50
1.701,00
1.690,00
dim.
-50%
aum.
+80%
845,00
3.042,00
2.430,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.215,00
4.374,00
3.510,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.755,00
6.318,00
fase introduttiva del giudizio
135,00
dim.
-50%
aum.
+80%
67,50
243,00
335,00
dim.
-50%
aum.
+80%
167,50
603,00
640,00
dim.
-50%
aum.
+80%
320,00
1.152,00
810,00
dim.
-50%
aum.
+80%
405,00
1.458,00
1.145,00
dim.
-50%
aum.
+80%
572,50
2.061,00
1.485,00
dim.
-50%
aum.
+80%
742,50
2.673,00
fase istruttoria e/o trattazione
200,00
dim.
-70%
aum.
+100%
60,00
400,00
810,00
dim.
-70%
aum.
+100%
243,00
1.620,00
1.147,00
dim.
-70%
aum.
+100%
344,10
2.294,00
1.890,00
dim.
-70%
aum.
+100%
567,00
3.780,00
2.700,00
dim.
-70%
aum.
+100%
810,00
5.400,00
3.780,00
dim.
-70%
aum.
+100%
1.134,00
7.560,00
fase decisionale
100,00
dim.
-50%
aum.
+80%
50,00
180,00
370,00
dim.
-50%
aum.
+80%
185,00
666,00
605,00
dim.
-50%
aum.
+80%
302,50
1.089,00
1.145,00
dim.
-50%
aum.
+80%
572,50
2.061,00
1.687,00
dim.
-50%
aum.
+80%
843,50
3.036,60
2.430,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.215,00
4.374,00
Totale Media
Procedura
635,00
2.055,00
3.337,00
5.535,00
7.962,00
11.205,00
Max Diminuzione
277,50
865,50
1.439,10
2.389,50
3.441,00
4.846,50
Max Aumento
1.183,00
3.861,00
6.236,00
10.341,00
14.871,60
20.925,00
 
Giudizi innanzi alla Corte dei Conti
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
510,00
dim.
-50%
aum.
+80%
255,00
918,00
875,00
dim.
-50%
aum.
+80%
437,50
1.575,00
1.690,00
dim.
-50%
aum.
+80%
845,00
3.042,00
2.360,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.180,00
4.248,00
3.510,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.755,00
6.318,00
fase introduttiva del giudizio
100,00
dim.
-50%
aum.
+80%
50,00
180,00
305,00
dim.
-50%
aum.
+80%
152,50
549,00
470,00
dim.
-50%
aum.
+80%
235,00
846,00
675,00
dim.
-50%
aum.
+80%
337,50
1.215,00
1.010,00
dim.
-50%
aum.
+80%
505,00
1.818,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
fase istruttoria e/o trattazione
100,00
dim.
-70%
aum.
+100%
30,00
200,00
335,00
dim.
-70%
aum.
+100%
100,50
670,00
540,00
dim.
-70%
aum.
+100%
162,00
1.080,00
875,00
dim.
-70%
aum.
+100%
262,50
1.750,00
1.215,00
dim.
-70%
aum.
+100%
364,50
2.430,00
1.690,00
dim.
-70%
aum.
+100%
507,00
3.380,00
fase decisionale
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
575,00
dim.
-50%
aum.
+80%
287,50
1.035,00
1.010,00
dim.
-50%
aum.
+80%
505,00
1.818,00
1.820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
910,00
3.276,00
2.630,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.315,00
4.734,00
3.850,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.925,00
6.930,00
Totale Media
Procedura
540,00
1.725,00
2.895,00
5.060,00
7.215,00
10.400,00
Max Diminuzione
250,00
795,50
1.339,50
2.355,00
3.364,50
4.862,00
Max Aumento
992,00
3.172,00
5.319,00
9.283,00
13.230,00
19.058,00
 
Giudizi innanzi alla Corte di Appello
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
135,00
dim.
-50%
aum.
+80%
67,50
243,00
510,00
dim.
-50%
aum.
+80%
255,00
918,00
1.080,00
dim.
-50%
aum.
+80%
540,00
1.944,00
1.960,00
dim.
-50%
aum.
+80%
980,00
3.528,00
2.835,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.417,50
5.103,00
4.180,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.090,00
7.524,00
fase introduttiva del giudizio
135,00
dim.
-50%
aum.
+80%
67,50
243,00
510,00
dim.
-50%
aum.
+80%
255,00
918,00
877,00
dim.
-50%
aum.
+80%
438,50
1.578,60
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
1.820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
910,00
3.276,00
2.430,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.215,00
4.374,00
fase istruttoria e/o trattazione
170,00
dim.
-70%
aum.
+100%
51,00
340,00
945,00
dim.
-70%
aum.
+100%
283,50
1.890,00
1.755,00
dim.
-70%
aum.
+100%
526,50
3.510,00
2.900,00
dim.
-70%
aum.
+100%
870,00
5.800,00
4.120,00
dim.
-70%
aum.
+100%
1.236,00
8.240,00
5.600,00
dim.
-70%
aum.
+100%
1.680,00
11.200,00
fase decisionale
200,00
dim.
-50%
aum.
+80%
100,00
360,00
810,00
dim.
-50%
aum.
+80%
405,00
1.458,00
1.820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
910,00
3.276,00
3.305,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.652,50
5.949,00
4.860,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.430,00
8.748,00
6.950,00
dim.
-50%
aum.
+80%
3.475,00
12.510,00
Totale Media
Procedura
640,00
2.775,00
5.532,00
9.515,00
13.635,00
19.160,00
Max Diminuzione
286,00
1.198,50
2.415,00
4.177,50
5.993,50
8.460,00
Max Aumento
1.186,00
5.184,00
10.308,60
17.707,00
25.367,00
35.608,00
 
Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
240,00
dim.
-50%
aum.
+80%
120,00
432,00
675,00
dim.
-50%
aum.
+80%
337,50
1.215,00
1.215,00
dim.
-50%
aum.
+80%
607,50
2.187,00
2.225,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.112,50
4.005,00
3.240,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.620,00
5.832,00
4.725,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.362,50
8.505,00
fase introduttiva del giudizio
270,00
dim.
-50%
aum.
+80%
135,00
486,00
740,00
dim.
-50%
aum.
+80%
370,00
1.332,00
1.080,00
dim.
-50%
aum.
+80%
540,00
1.944,00
1.875,00
dim.
-50%
aum.
+80%
937,50
3.375,00
2.360,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.180,00
4.248,00
3.105,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.552,50
5.589,00
fase istruttoria e/o trattazione
135,00
dim.
-70%
aum.
+100%
40,50
270,00
370,00
dim.
-70%
aum.
+100%
111,00
740,00
640,00
dim.
-70%
aum.
+100%
192,00
1.280,00
1.150,00
dim.
-70%
aum.
+100%
345,00
2.300,00
1.690,00
dim.
-70%
aum.
+100%
507,00
3.380,00
2.430,00
dim.
-70%
aum.
+100%
729,00
4.860,00
Totale Media
Procedura
645,00
1.785,00
2.935,00
5.250,00
7.290,00
10.260,00
Max Diminuzione
295,50
818,50
1.339,50
2.395,00
3.307,00
4.644,00
Max Aumento
1.188,00
3.287,00
5.411,00
9.680,00
13.460,00
18.954,00
 
Giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, Corte Europea, Corte Giustizia UE
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
240,00
dim.
-50%
aum.
+80%
120,00
432,00
875,00
dim.
-50%
aum.
+80%
437,50
1.575,00
1.890,00
dim.
-50%
aum.
+80%
945,00
3.402,00
3.510,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.755,00
6.318,00
5.130,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.565,00
9.234,00
7.425,00
dim.
-50%
aum.
+80%
3.712,50
13.365,00
fase introduttiva del giudizio
200,00
dim.
-50%
aum.
+80%
100,00
360,00
740,00
dim.
-50%
aum.
+80%
370,00
1.332,00
1.280,00
dim.
-50%
aum.
+80%
640,00
2.304,00
1.960,00
dim.
-50%
aum.
+80%
980,00
3.528,00
2.767,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.383,50
4.980,60
3.700,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.850,00
6.660,00
fase istruttoria e/o trattazione
135,00
dim.
-70%
aum.
+100%
40,50
270,00
675,00
dim.
-70%
aum.
+100%
202,50
1.350,00
1.280,00
dim.
-70%
aum.
+100%
384,00
2.560,00
2.090,00
dim.
-70%
aum.
+100%
627,00
4.180,00
2.970,00
dim.
-70%
aum.
+100%
891,00
5.940,00
4.050,00
dim.
-70%
aum.
+100%
1.215,00
8.100,00
fase decisionale
135,00
dim.
-50%
aum.
+80%
67,50
243,00
740,00
dim.
-50%
aum.
+80%
370,00
1.332,00
1.280,00
dim.
-50%
aum.
+80%
640,00
2.304,00
2.360,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.180,00
4.248,00
3.440,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.720,00
6.192,00
4.930,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.465,00
8.874,00
Totale Media
Procedura
710,00
3.030,00
5.730,00
9.920,00
14.307,00
20.105,00
Max Diminuzione
328,00
1.380,00
2.609,00
4.542,00
6.559,50
9.242,50
Max Aumento
1.305,00
5.589,00
10.570,00
18.274,00
26.346,60
36.999,00
 
Giudizi Penali I
Giudice di Pace Indagini Preliminari Indagini Difensive Cautelari personali Cautelari reali GIP e GUP
studio della controversia
360,00
dim.
-50%
aum.
+80%
180,00
648,00
810,00
dim.
-50%
aum.
+80%
405,00
1.458,00
810,00
dim.
-50%
aum.
+80%
405,00
1.458,00
360,00
dim.
-50%
aum.
+80%
180,00
648,00
360,00
dim.
-50%
aum.
+80%
180,00
648,00
810,00
dim.
-50%
aum.
+80%
405,00
1.458,00
fase introduttiva del giudizio
450,00
dim.
-50%
aum.
+80%
225,00
810,00
630,00
dim.
-50%
aum.
+80%
315,00
1.134,00
1.170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
585,00
2.106,00
1.170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
585,00
2.106,00
720,00
dim.
-50%
aum.
+80%
360,00
1.296,00
fase istruttoria o dibattimentale
720,00
dim.
-50%
aum.
+80%
360,00
1.296,00
990,00
dim.
-50%
aum.
+80%
495,00
1.782,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
990,00
dim.
-50%
aum.
+80%
495,00
1.782,00
fase decisionale
630,00
dim.
-50%
aum.
+80%
315,00
1.134,00
1.170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
585,00
2.106,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
Totale Media
Procedura
2.160,00
3.600,00
2.160,00
2.880,00
2.880,00
3.870,00
Max Diminuzione
1.080,00
1.800,00
1.080,00
1.440,00
1.440,00
1.935,00
Max Aumento
3.888,00
6.480,00
3.888,00
5.184,00
5.184,00
6.966,00
 
Giudizi Penali II
Tribunale Monocratico Tribunale Collegiale Corte di Assise Tribunale di Sorveglianza Corte di Appello Corte di Assise di Appello Corte di Cassazione e Giur. Sup.
studio della controversia
450,00
dim.
-50%
aum.
+80%
225,00
810,00
450,00
dim.
-50%
aum.
+80%
225,00
810,00
720,00
dim.
-50%
aum.
+80%
360,00
1.296,00
450,00
dim.
-50%
aum.
+80%
225,00
810,00
450,00
dim.
-50%
aum.
+80%
225,00
810,00
720,00
dim.
-50%
aum.
+80%
360,00
1.296,00
900,00
dim.
-50%
aum.
+80%
450,00
1.620,00
fase introduttiva del giudizio
540,00
dim.
-50%
aum.
+80%
270,00
972,00
720,00
dim.
-50%
aum.
+80%
360,00
1.296,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
900,00
dim.
-50%
aum.
+80%
450,00
1.620,00
900,00
dim.
-50%
aum.
+80%
450,00
1.620,00
1.890,00
dim.
-50%
aum.
+80%
945,00
3.402,00
2.520,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.260,00
4.536,00
fase istruttoria o dibattimentale
1.080,00
dim.
-50%
aum.
+80%
540,00
1.944,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
2.250,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.125,00
4.050,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
2.160,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.080,00
3.888,00
fase decisionale
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
2.700,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.350,00
4.860,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
2.225,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.112,50
4.005,00
2.610,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.305,00
4.698,00
Totale Media
Procedura
3.420,00
3.870,00
7.020,00
4.050,00
4.050,00
6.995,00
6.030,00
Max Diminuzione
1.710,00
1.935,00
3.510,00
2.025,00
2.025,00
3.497,50
3.015,00
Max Aumento
6.156,00
6.966,00
12.636,00
7.290,00
7.290,00
12.591,00
10.854,00
torna all’indice
Procedure Esecutive Mobiliari
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
fase di studio della controversia
120,00
dim.
-50%
aum.
+80%
60,00
216,00
350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
175,00
630,00
526,00
dim.
-50%
aum.
+80%
263,00
946,80
820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
410,00
1.476,00
1.110,00
dim.
-50%
aum.
+80%
555,00
1.998,00
1.460,00
dim.
-50%
aum.
+80%
730,00
2.628,00
fase istruttoria e/o di trattazione
60,00
dim.
-70%
aum.
+100%
18,00
120,00
175,00
dim.
-70%
aum.
+100%
52,50
350,00
290,00
dim.
-70%
aum.
+100%
87,00
580,00
470,00
dim.
-70%
aum.
+100%
141,00
940,00
700,00
dim.
-70%
aum.
+100%
210,00
1.400,00
935,00
dim.
-70%
aum.
+100%
280,50
1.870,00
Totale Media
Procedura
180,00
525,00
816,00
1.290,00
1.810,00
2.395,00
Max Diminuzione
78,00
227,50
350,00
551,00
765,00
1.010,50
Max Aumento
336,00
980,00
1.526,80
2.416,00
3.398,00
4.498,00
torna all’indice
Procedure Esec. presso terzi, consegna e rilascio, in forma specifica
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
fase introduttiva
105,00
dim.
-50%
aum.
+80%
52,50
189,00
315,00
dim.
-50%
aum.
+80%
157,50
567,00
526,00
dim.
-50%
aum.
+80%
263,00
946,80
820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
410,00
1.476,00
1.110,00
dim.
-50%
aum.
+80%
555,00
1.998,00
1.460,00
dim.
-50%
aum.
+80%
730,00
2.628,00
trattazione e fase conclusiva
225,00
dim.
-50%
aum.
+80%
112,50
405,00
540,00
dim.
-50%
aum.
+80%
270,00
972,00
810,00
dim.
-50%
aum.
+80%
405,00
1.458,00
1.295,00
dim.
-50%
aum.
+80%
647,50
2.331,00
1.835,00
dim.
-50%
aum.
+80%
917,50
3.303,00
2.480,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.240,00
4.464,00
Totale Media
Procedura
330,00
855,00
1.336,00
2.115,00
2.945,00
3.940,00
Max Diminuzione
165,00
427,50
668,00
1.057,50
1.472,50
1.970,00
Max Aumento
594,00
1.539,00
2.404,80
3.807,00
5.301,00
7.092,00
torna all’indice
Procedure Esecutive Immobiliari
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
fase introduttiva
140,00
dim.
-50%
aum.
+80%
70,00
252,00
430,00
dim.
-50%
aum.
+80%
215,00
774,00
650,00
dim.
-50%
aum.
+80%
325,00
1.170,00
1.000,00
dim.
-50%
aum.
+80%
500,00
1.800,00
1.365,00
dim.
-50%
aum.
+80%
682,50
2.457,00
1.800,00
dim.
-50%
aum.
+80%
900,00
3.240,00
fase istruttoria e/o di trattazione
72,00
dim.
-70%
aum.
+100%
21,60
144,00
285,00
dim.
-70%
aum.
+100%
85,50
570,00
430,00
dim.
-70%
aum.
+100%
129,00
860,00
645,00
dim.
-70%
aum.
+100%
193,50
1.290,00
935,00
dim.
-70%
aum.
+100%
280,50
1.870,00
1.220,00
dim.
-70%
aum.
+100%
366,00
2.440,00
Totale Media
Procedura
212,00
715,00
1.080,00
1.645,00
2.300,00
3.020,00
Max Diminuzione
91,60
300,50
454,00
693,50
963,00
1.266,00
Max Aumento
396,00
1.344,00
2.030,00
3.090,00
4.327,00
5.680,00
torna all’indice
Iscrizione ipotecaria / affari tavolari
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
compenso
65,00
dim.
-50%
aum.
+80%
32,50
117,00
270,00
dim.
-50%
aum.
+80%
135,00
486,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
675,00
dim.
-50%
aum.
+80%
337,50
1.215,00
945,00
dim.
-50%
aum.
+80%
472,50
1.701,00
1.280,00
dim.
-50%
aum.
+80%
640,00
2.304,00
Totale Media
Procedura
65,00
270,00
405,00
675,00
945,00
1.280,00
Max Diminuzione
32,50
135,00
202,50
337,50
472,50
640,00
Max Aumento
117,00
486,00
729,00
1.215,00
1.701,00
2.304,00
torna all’indice
Procedimenti dichiarazione di fallimento
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
compenso
160,00
dim.
-50%
aum.
+80%
80,00
288,00
590,00
dim.
-50%
aum.
+80%
295,00
1.062,00
860,00
dim.
-50%
aum.
+80%
430,00
1.548,00
1.400,00
dim.
-50%
aum.
+80%
700,00
2.520,00
1.995,00
dim.
-50%
aum.
+80%
997,50
3.591,00
2.750,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.375,00
4.950,00
Totale Media
Procedura
160,00
590,00
860,00
1.400,00
1.995,00
2.750,00
Max Diminuzione
80,00
295,00
430,00
700,00
997,50
1.375,00
Max Aumento
288,00
1.062,00
1.548,00
2.520,00
3.591,00
4.950,00
torna all’indice
Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
605,00
dim.
-50%
aum.
+80%
302,50
1.089,00
1.080,00
dim.
-50%
aum.
+80%
540,00
1.944,00
1.955,00
dim.
-50%
aum.
+80%
977,50
3.519,00
3.240,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.620,00
5.832,00
4.185,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.092,50
7.533,00
fase introduttiva del giudizio
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
540,00
dim.
-50%
aum.
+80%
270,00
972,00
875,00
dim.
-50%
aum.
+80%
437,50
1.575,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
1.820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
910,00
3.276,00
2.430,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.215,00
4.374,00
fase istruttoria e/o trattazione
100,00
dim.
-70%
aum.
+100%
30,00
200,00
605,00
dim.
-70%
aum.
+100%
181,50
1.210,00
945,00
dim.
-70%
aum.
+100%
283,50
1.890,00
1.550,00
dim.
-70%
aum.
+100%
465,00
3.100,00
2.160,00
dim.
-70%
aum.
+100%
648,00
4.320,00
2.970,00
dim.
-70%
aum.
+100%
891,00
5.940,00
fase decisionale
270,00
dim.
-50%
aum.
+80%
135,00
486,00
1.010,00
dim.
-50%
aum.
+80%
505,00
1.818,00
1.820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
910,00
3.276,00
3.305,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.652,50
5.949,00
4.790,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.395,00
8.622,00
6.950,00
dim.
-50%
aum.
+80%
3.475,00
12.510,00
fase cautelare
200,00
dim.
-50%
aum.
+80%
100,00
360,00
540,00
dim.
-50%
aum.
+80%
270,00
972,00
1.010,00
dim.
-50%
aum.
+80%
505,00
1.818,00
1.820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
910,00
3.276,00
2.630,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.315,00
4.734,00
3.780,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.890,00
6.804,00
Totale Media
Procedura
910,00
3.300,00
5.730,00
9.980,00
14.640,00
20.315,00
Max Diminuzione
435,00
1.529,00
2.676,00
4.680,00
6.888,00
9.563,50
Max Aumento
1.658,00
6.061,00
10.503,00
18.274,00
26.784,00
37.161,00
torna all’indice
Giudizi innanzi al Consiglio di Stato
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
605,00
dim.
-50%
aum.
+80%
302,50
1.089,00
1.215,00
dim.
-50%
aum.
+80%
607,50
2.187,00
2.160,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.080,00
3.888,00
3.240,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.620,00
5.832,00
4.725,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.362,50
8.505,00
fase introduttiva del giudizio
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
605,00
dim.
-50%
aum.
+80%
302,50
1.089,00
1.010,00
dim.
-50%
aum.
+80%
505,00
1.818,00
1.550,00
dim.
-50%
aum.
+80%
775,00
2.790,00
2.160,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.080,00
3.888,00
2.900,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.450,00
5.220,00
fase istruttoria e/o trattazione
100,00
dim.
-70%
aum.
+100%
30,00
200,00
340,00
dim.
-70%
aum.
+100%
102,00
680,00
675,00
dim.
-70%
aum.
+100%
202,50
1.350,00
1.010,00
dim.
-70%
aum.
+100%
303,00
2.020,00
1.485,00
dim.
-70%
aum.
+100%
445,50
2.970,00
2.025,00
dim.
-70%
aum.
+100%
607,50
4.050,00
fase decisionale
135,00
dim.
-50%
aum.
+80%
67,50
243,00
340,00
dim.
-50%
aum.
+80%
170,00
612,00
675,00
dim.
-50%
aum.
+80%
337,50
1.215,00
1.145,00
dim.
-50%
aum.
+80%
572,50
2.061,00
1.690,00
dim.
-50%
aum.
+80%
845,00
3.042,00
2.430,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.215,00
4.374,00
fase cautelare
200,00
dim.
-50%
aum.
+80%
100,00
360,00
605,00
dim.
-50%
aum.
+80%
302,50
1.089,00
1.010,00
dim.
-50%
aum.
+80%
505,00
1.818,00
1.800,00
dim.
-50%
aum.
+80%
900,00
3.240,00
2.295,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.147,50
4.131,00
3.915,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.957,50
7.047,00
Totale Media
Procedura
775,00
2.495,00
4.585,00
7.665,00
10.870,00
15.995,00
Max Diminuzione
367,50
1.179,50
2.157,50
3.630,50
5.138,00
7.592,50
Max Aumento
1.415,00
4.559,00
8.388,00
13.999,00
19.863,00
29.196,00
torna all’indice
Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
540,00
dim.
-50%
aum.
+80%
270,00
972,00
945,00
dim.
-50%
aum.
+80%
472,50
1.701,00
1.685,00
dim.
-50%
aum.
+80%
842,50
3.033,00
2.430,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.215,00
4.374,00
3.510,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.755,00
6.318,00
fase introduttiva del giudizio
100,00
dim.
-50%
aum.
+80%
50,00
180,00
340,00
dim.
-50%
aum.
+80%
170,00
612,00
540,00
dim.
-50%
aum.
+80%
270,00
972,00
810,00
dim.
-50%
aum.
+80%
405,00
1.458,00
1.145,00
dim.
-50%
aum.
+80%
572,50
2.061,00
1.485,00
dim.
-50%
aum.
+80%
742,50
2.673,00
fase istruttoria e/o trattazione
85,00
dim.
-70%
aum.
+100%
25,50
170,00
270,00
dim.
-70%
aum.
+100%
81,00
540,00
470,00
dim.
-70%
aum.
+100%
141,00
940,00
945,00
dim.
-70%
aum.
+100%
283,50
1.890,00
1.350,00
dim.
-70%
aum.
+100%
405,00
2.700,00
1.955,00
dim.
-70%
aum.
+100%
586,50
3.910,00
fase decisionale
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
875,00
dim.
-50%
aum.
+80%
437,50
1.575,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
2.090,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.045,00
3.762,00
3.970,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.985,00
7.146,00
4.115,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.057,50
7.407,00
fase cautelare
135,00
dim.
-50%
aum.
+80%
67,50
243,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
675,00
dim.
-50%
aum.
+80%
337,50
1.215,00
1.280,00
dim.
-50%
aum.
+80%
640,00
2.304,00
1.820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
910,00
3.276,00
2.630,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.315,00
4.734,00
Totale Media
Procedura
660,00
2.430,00
3.980,00
6.810,00
10.715,00
13.695,00
Max Diminuzione
313,00
1.161,00
1.896,00
3.216,00
5.087,50
6.456,50
Max Aumento
1.205,00
4.428,00
7.258,00
12.447,00
19.557,00
25.042,00
torna all’indice
Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
studio della controversia
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
605,00
dim.
-50%
aum.
+80%
302,50
1.089,00
1.080,00
dim.
-50%
aum.
+80%
540,00
1.944,00
1.955,00
dim.
-50%
aum.
+80%
977,50
3.519,00
2.900,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.450,00
5.220,00
4.185,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.092,50
7.533,00
fase introduttiva del giudizio
100,00
dim.
-50%
aum.
+80%
50,00
180,00
405,00
dim.
-50%
aum.
+80%
202,50
729,00
605,00
dim.
-50%
aum.
+80%
302,50
1.089,00
1.010,00
dim.
-50%
aum.
+80%
505,00
1.818,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
1.820,00
dim.
-50%
aum.
+80%
910,00
3.276,00
fase istruttoria e/o trattazione
100,00
dim.
-70%
aum.
+100%
30,00
200,00
405,00
dim.
-70%
aum.
+100%
121,50
810,00
740,00
dim.
-70%
aum.
+100%
222,00
1.480,00
1.350,00
dim.
-70%
aum.
+100%
405,00
2.700,00
1.955,00
dim.
-70%
aum.
+100%
586,50
3.910,00
2.900,00
dim.
-70%
aum.
+100%
870,00
5.800,00
fase decisionale
170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
85,00
306,00
875,00
dim.
-50%
aum.
+80%
437,50
1.575,00
1.350,00
dim.
-50%
aum.
+80%
675,00
2.430,00
2.360,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.180,00
4.248,00
3.105,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.552,50
5.589,00
4.320,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.160,00
7.776,00
fase cautelare
135,00
dim.
-50%
aum.
+80%
67,50
243,00
470,00
dim.
-50%
aum.
+80%
235,00
846,00
810,00
dim.
-50%
aum.
+80%
405,00
1.458,00
1.485,00
dim.
-50%
aum.
+80%
742,50
2.673,00
2.160,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.080,00
3.888,00
3.170,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.585,00
5.706,00
Totale Media
Procedura
675,00
2.760,00
4.585,00
8.160,00
11.470,00
16.395,00
Max Diminuzione
317,50
1.299,00
2.144,50
3.810,00
5.344,00
7.617,50
Max Aumento
1.235,00
5.049,00
8.401,00
14.958,00
21.037,00
30.091,00
torna all’indice
Prestazioni assistenza Stragiudiziale
da 0,01
a 1.100,00
da 1.100,01
a 5.200,00
da 5.200,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
compenso
270,00
dim.
-50%
aum.
+80%
135,00
486,00
1.215,00
dim.
-50%
aum.
+80%
607,50
2.187,00
1.890,00
dim.
-50%
aum.
+80%
945,00
3.402,00
2.295,00
dim.
-50%
aum.
+80%
1.147,50
4.131,00
4.320,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.160,00
7.776,00
5.870,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.935,00
10.566,00
Totale Media
Procedura
270,00
1.215,00
1.890,00
2.295,00
4.320,00
5.870,00
Max Diminuzione
135,00
607,50
945,00
1.147,50
2.160,00
2.935,00
Max Aumento
486,00
2.187,00
3.402,00
4.131,00
7.776,00
10.566,00
torna all’indice
Arbitrato
da 0,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 52.000,00
da 52.000,01
a 260.000,00
da 260.000,01
a 520.000,00
compenso
1.620,00
dim.
-50%
aum.
+80%
810,00
2.916,00
4.050,00
dim.
-50%
aum.
+80%
2.025,00
7.290,00
7.085,00
dim.
-50%
aum.
+80%
3.542,50
12.753,00
16.200,00
dim.
-50%
aum.
+80%
8.100,00
29.160,00
Totale Media
Procedura
1.620,00
4.050,00
7.085,00
16.200,00
Max Diminuzione
810,00
2.025,00
3.542,50
8.100,00
Max Aumento
2.916,00
7.290,00
12.753,00
29.160,00
Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...